Säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 13.9.2022

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §
Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Kennelpiiri ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä Kennelpiiri. Sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Seudun Kennelpiirin toiminta käsittää alueen, jonka muodostavat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.

Yhdistys voi käyttää sähköisessä ja muussa viestinnässään itsestään epävirallisesti lyhennystä HSKP.

 

Suomen Kennelliitto ja kennelpiirit

 2 §
Kennelpiiri on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä Kennelliitto) valtuuston jäseneksi hyväksymä alueorganisaatio, joka toimielimenä vastaa Kennelliiton edustuksesta omalla alueellaan.

Kennelliitto ohjaa ja valvoo Kennelpiirin toimintaa. Kennelpiirien toiminta määritellään tarkemmin Kennelliiton valtuuston hyväksymässä kennelpiiriohjesäännössä, jota kennelpiirien on noudatettava.

Kennelliiton valtuusto päättää alueorganisaationaan toimivien kennelpiirien lukumäärän ja rajat. Kennelpiirin oikeudet alkavat valtuuston päättämästä ajankohdasta.

 Kennelpiirin jäsenyys päättyy valtuuston päätöksellä, jos sen toiminta lakkaa tai on Kennelliiton tarkoituksen (2 §) vastaista. Jäsenyys päättyy valtuuston päätöspäivänä.


Kennelpiirin tarkoitus ja toimintamuodot

 3 §

Kennelpiirin tarkoituksena on edistää alueellaan kenneltoiminnan tunnetuksi tekemistä ja

koiraharrastuksen laajentamista sekä kehittää edellytyksiä koirien hyvinvoinnille ja koiranpidolle niin, että koira on luonteva osa suomalaista elämänmuotoa.

 Kennelpiiri edistää rekisteröityjen koirien vastuullista omistamista, kasvattamista ja käyttöä. Tavoitteena on terve, hyväluonteinen, käyttöominaisuuksiltaan ja ulkomuodoltaan rodunomainen, hyvinvoiva koira.

 

Kennelpiiri seuraa alueellaan koiranpidon yhteiskunnallista kehitystä, pitää yhteyttä viranomaisiin, vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen sekä yleiseen mielipiteeseen edistääkseen koiran ja koiraharrastajien etuja yhteiskunnassa.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa johtamalla, kehittämällä ja seuraamalla kenneltoimintaa alueellaan näiden sääntöjen ja Kennelliiton valtuuston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti sekä niillä valtuuksilla, jotka sille antavat Kennelliiton valtuusto ja hallitus.

Tarkoitustaan Kennelpiiri toteuttaa myös järjestämällä koulutuksia, näyttelyitä, kokeita, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi Kennelpiiri voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia irtaimistoja ja kiinteistöjä, asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 

Kennelpiirin on toimitettava Kennelliitolle sen hallituksen antamien ohjeiden mukainen toimintailmoitus vuosittain.

6 §

Kennelpiirin virallinen kieli on suomi.


Jäsenyys kennelpiirissä

7 §

Kennelpiirin jäseniksi voidaan hyväksyä paikallisesti tai alueellisesti toimivia rekisteröityjä koiratoiminnan harrastusyhdistyksiä, rotukerhoja tai rotuyhdistyksiä, joiden kotipaikka on Kennelpiirin alueella.

Kennelpiirin hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenyyden, kun yhdistys on hyväksytty Kennelliiton jäseneksi.

 Suomen Kennelliiton hallitus voi hyväksyä Kennelpiirin jäsenyhdistyksen Kennelliiton jäseneksi. Yhdistys hakee Kennelpiirin hallitukselta puoltoa Kennellitolle tehtävään jäsenhakemukseen.

Hakemukseen on liitettävä yhdistyksen yleisen kokouksen päätös hakea Kennelpiirin ja Kennelliiton jäsenyyttä, yhdistyksen säännöt, yhdistysrekisteriote ja toimihenkilöluettelo.

Jos jäsenyhdistys eroaa Kennelliitosta, tulee se erottaa hallituksen päätöksellä myös Kennelpiiristä.

 Rotujärjestöt ja lajiliitot eivät voi olla Kennelpiirin jäseniä. Mikäli jäsenyhdistyksestä tulee Kennelliiton päätöksellä rotujärjestö tai lajiliitto, tulee se erottaa hallituksen päätöksellä Kennelpiiristä.

Kennelpiirin vuosikokous voi hallituksen esityksestä ¾ äänten enemmistöllä kutsua Kennelpiirin tarkoitusperiä erityisen ansiokkaasti edistäneen henkilön kunniajäseneksi tai Kennelpiirin hallituksen entisen puheenjohtajan kunniapuheenjohtajaksi.

Kunniapuheenjohtajia voi samanaikaisesti olla vain yksi.


8 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen on toimitettava Kennelpiirin hallituksen määräämänä aikana Kennelpiirille toimintailmoitus, josta ilmenee myös toimihenkilöt yhteystietoineen sekä yhdistyksen toimintavuoden viimeisen päivän jäsenmäärä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä Kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen mukaan.


9 §

Kennelpiirin jäsenyhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa Kennelliiton ja Kennelpiirin hyväksymiä ohjeita ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen tulee olla sopusoinnussa Kennelliiton ja Kennelpiirin sääntöjen kanssa.


Eroaminen kennelpiiristä

 10 §

Jos jäsenyhdistys haluaa erota Kennelpiiristä, siitä on eroavan yhdistyksen tehtävä kirjallinen ilmoitus Kennelpiirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta Kennelpiirin vuosikokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen, joka ei ole toimintakauden loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuansa tai muuten sen jäsenehdot eivät enää täyty. Kummassakin tapauksessa eroaminen katsotaan tapahtuneeksi toimintavuotta seuraavan vuoden alusta.


11 §

Hallitus voi vähintään ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenyhdistyksen Kennelpiiristä, jos se rikkoo Kennelpiirin sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta Kennelpiirin hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita tai muutoin toimii Kennelpiirin tarkoitusperien tai hyvän kenneltavan tai lain vastaisesti. Lievistä rikkomuksista Kennelpiirin hallitus voi antaa jäsenyhdistykselle huomautuksen.


12 §

Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa Kennelpiirin vuosikokoukselle. Valitus on toimitettava 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta kennelpiirin hallitukselle. Erottamiseen vaaditaan vuosikokouksessa ¾ enemmistö annetuista äänistä.


13 §

Jäsenyhdistyksellä, joka eroaa tai erotetaan Kennelpiiristä, ei ole mitään oikeutta Kennelpiirin varoihin.

 

Taloudelliset asiat

 14 §

Kennelpiirin tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Kennelpiirin nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


15 §

Jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosikokous määrää Kennelpiirin hallituksen esityksestä, on maksettava vuosittain toukokuun loppuun mennessä.


Hallitus ja Kennelpiirin toimihenkilöt

 16 §

Kennelpiirin päätäntävaltaa käyttää Kennelpiirin vuosikokous ja sen hallinnosta vastaa hallitus.  Toimihenkilöiden toimikausi alkaa vuosikokouksesta.

 

17 §

Kennelpiirin hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja kaksitoista (12) jäsentä. Kennelpiirin hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että yksikolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja luottamushenkilöiden on oltava Kennelliiton henkilöjäseniä.

Kennelpiirin hallitukseen tulisi mahdollisuuksien mukaan valita jäseniä niin, että kaikki harrastusmuodot ovat edustettuina.

Vuosikokous valitsee Kennelpiirin puheenjohtajan ja uudet jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kahden ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, seuraava Kennelpiirin vuosikokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Kennelpiirin hallitus voi valita tarpeen vaatiessa myös muita toimihenkilöitä.


18 §

Kennelpiirin hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

19 §

Hallituksen tehtävänä on yhdistyslakia, näitä sääntöjä ja Kennelpiirin kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 - johtaa Kennelpiirin toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

- huolehtia Kennelpiirin ja omien kokousten päätöksien toimeenpanosta

- edustaa Kennelpiiriä ja hoitaa sen asioita virastoissa ja tuomioistuimissa

- valita 17 §:ssä mainitut: sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä päättää kulukorvauksista ja palkkioista toimihenkilöille

- valmistaa ja esittää Kennelpiirin vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilit, toiminnan- tai tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut vuosikokoukselle ja ylimääräiselle kokoukselle esitettävät asiat

- hyväksyä uudet jäsenyhdistykset 7 §:n mukaisesti

- pitää jäsenyhdistyksistä luetteloa, johon merkitään jäsenyhdistyksen täydellinen nimi ja kunta, jossa tällä on kotipaikka

- päättää jäsenten erottamisesta ja huomautusten antamisesta (11 §) ja antaa mahdollisia määräaikaisia toimintakieltoja niille henkilöille, joille Kennelpiiri on itsenäisesti, ilman Kennelliiton vahvistusta, myöntänyt oikeudet kyseiseen tehtävään. Toimintakielto voidaan antaa Kennelpiirin ja sitä velvoittavien Kennelliiton sääntöjen tai ohjeiden rikkomisesta. Kennelpiiri ei ole oikeutettu antamaan toimintakieltoa Kennelliiton toimivaltaan kuuluvien kokeiden, kilpailujen ja näyttelyiden osalta.

- nimetä Kennelpiirin toimihenkilöt sekä esittää Kennelliitolle alueellaan toimivat Kennelliiton toimihenkilöt

- nimetä jaostot ja vahvistaa niiden puheenjohtajat sekä ohjata ja valvoa jaostojen toimintaa  

- käsitellä jäsenyhdistystensä yksi (1) kuukausi ennen Kennelpiirin kokousta saapuneet, kokoukselle esittämät asiat

- Kennelpiirin hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja asioita. Se ei voi siirtää toimivaltaansa niissä asioissa, joissa sen on yhdistyslain mukaan tehtävä päätökset. Kennelpiirin toimihenkilöillä sekä Kennelliiton piirin alueella toimivilla toimihenkilöillä on kutsuttaessa läsnäolo- ja puheoikeus Kennelpiirin hallituksen kokouksissa oman alansa asioita käsiteltäessä.


20 §

Kennelpiirin hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta, joka toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti, viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kennelpiirin hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tarkoituksen ilmoittaen.

 

Kennelpiirin vuosikokous

 21 §

Kennelpiirin kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai kennelpiirin kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen sitä. Kennelpiirin varsinainen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Hallitus lähettää kutsun Kennelpiirin varsinaiseen vuosikokoukseen jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta kirjeellä tai sähköisesti mainiten kokouksessa käsiteltäviksi tulevat asiat.

 Ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle, kun varsinainen vuosikokous itse on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 Kennelpiirin äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen yleiskokouksen koolle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksesta.


 22 §

Kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut 8 §:ssä mainitun toimintailmoituksen. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä ei ole puhe- eikä äänioikeutta kokouksessa.

Kennelpiirin vuosikokouksessa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä.

Jäsenyhdistyksen päätäntävaltaa Kennelpiirin vuosikokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Kennelpiirin hallituksen jäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Ulkopuolisten läsnäolo- ja mahdollisesta puheoikeudesta päättää kokous.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen

2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali

4. kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen

5. ääntenlaskijoiden valinta

6. kahden henkilön valitseminen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan

7. edellisen kauden toimintakertomus ja tilit, tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen vahvistaminen

8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta

9. kuluvan kauden toimintasuunnitelma

10. hallituksen jäsenten ja tilin- tai toiminnantarkastajien palkkioiden ja kulukorvausten määrääminen kuluvalle toimintakaudelle

11. kuluvan kauden tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun määrääminen

12. hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi

13. uusien jäsenten valitseminen hallituksen erovuoroisten ja siitä eronneiden jäsenten tilalle

14. kahden tilin- tai toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

15. Kennelliiton valtuustoehdokkaiden ja yleiskokouksen edustajien valitseminen

16. muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä

17. asiat, joita ei ole kokouskutsussa mainittu; niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa, ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.


Asioiden ratkaisu kokouksissa

 23 §

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan Kennelpiirin ja Kennelpiirin hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide ja henkilövaaleissa arpa.

  

Sääntöjen muutos

 24 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Kennelpiirin varsinaisen tai ylimääräisen yleiskokouksen päätös, joka on tehty vähintään ⅔ enemmistöllä annetuista äänistä, ellei yhdistyslain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Muutosehdotuksista on tiedotettava jäsenyhdistyksille jäsenjulkaisussa tai Kennelpiirin verkkosivuilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta

Kennelliiton hallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos etukäteen


Kennelpiirin purkaminen

 25 §

Päätös Kennelpiirin purkamisesta on tehtävä kahdessa yleiskokouksessa, joiden väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja toisen niistä tulee olla varsinainen yleiskokous.

Purkamispäätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään ¾ ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

Jos Kennelpiiri puretaan, sen varat ja velat siirtyvät viimeisen yleiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti yhdelle tai useammalle yhteisölle, jonka aatteellisena tarkoituksena on edistää koira-asiaa.